Το ταξίδι Enablement-Εβδομάδα πρώτη-Enablement Βασικές αρχές

Video Walkthrough
Η εργασία/εργαστήριο

Ομιλητής Insights

hyperise

Θα καταγράφουμε πάντα το βίντεο της παρουσίασης εντός 4-5 ημερών από τη ζωντανή εκπαίδευση.

Ωστόσο, εν τω μεταξύ, εδώ είναι η έκδοση PDF των όσων εξετάσαμε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μας συνομιλίας.

Εδώ είναι το βίντεο της πρώτης συνεδρίας.