Вашето задание - Измерване на Sales Enablement

Отворете хартата, която създадохме по-рано по време на сесиите. Как трябва да промените показателите за успех в хартата, за да отразяват наученото днес?

Запишете видеоклип Loom, в който обяснявате направените промени. Публикувайте го в частната група.